Cập Nhật

17/9: Cập nhật trang bị ngũ hành

Thân chào các thiếu hiệp,
Tháng 9 này, Kiếm Ca mở ra phiên bản NGŨ HÀNH TRANG BỊ như sau:

❄ TÍNH NĂNG MỚI:
✯ Trang bị ngũ hành:
Điều kiện mở:
 nhân vật đã mở hệ thống ngũ hành
- Để xem thông tin ngũ hành, các thiếu hiệp vào phần “Ngũ hành” --> "Trang bị"
- Khi mặc đủ trang bị ngũ hành sẽ kích hoạt được kỹ năng bộ cho nhân vật.
- Trang bị ngũ hành dư có thể tách để thu thập nguyên liệu ngũ hành.
- Trang bị ngũ hành có thể tinh luyện, khi đổi trang bị ngũ hành vẫn truyền thừa cấp tinh luyện.
- Có thể thu thập Trang bị ngũ hành từ bí cảnh đoạt bảo, phần thưởng bảng xếp hạng.

✯ Loạt vật phẩm mới: 
Tọa kỵ mới:
Nổ Tạo
Thần binh mới:
 Trảm Long Kiếm
Đồng hành mới: Lục Lạc
Thời trang bộ mới: Dũng Quan Tâm Quân gồm: Áo Dũng mãnh, thần binh Trảm Long Kiếm, Bối sức Thiết Huyết Chiến Kỳ, ám khí Gai Rồng, linh kỵ Tất Phương, đồng hành Lục Lạc, chân khí Phượng Lệ Cửu Thiên.
Loạt bối sức - ám khí mới: Thiết Huyết Chiến Kỳ, ám khí Gai Rồng, ...

Tọa kỵ - ám khí - thần binh mới

✯  Tối ưu hóa hệ thống và sửa một số lỗi tồn đọng.